Informace o zpracování osobních údajů

Společnost FlashNews s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, neboť je to nezbytné k přijetí opatření vedoucích k potencionálnímu uzavření smlouvy s Vámi jako uchazečem o zaměstnání, tedy zejména k možnosti komunikace s uchazečem směrem k nabízené pracovní pozici a k jednání o obsahu pracovněprávního vztahu, a dále společnost FlashNews s.r.o. zpracovává na základě Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje za účelem možnosti učinění nabídky zaměstnání z její strany v budoucnu.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost FlashNews s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČ: 09021370. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 329035 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování FlashNews s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 255 702 420.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonné důvody zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:

2.1.1. skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (spočívající v zaslání Vašich osobních údajů) a případné následné jednání o obsahu pracovněprávního vztahu mezi Vámi a správcem - zaměstnavatelem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich osobních údajů za účelem možnosti učinění nabídky zaměstnání správcem v budoucnu (čl. 3.1.2).

3. Účely zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

3.1.1. přijetí opatření směřujících k výběru vhodného kandidáta na pracovní pozici, jednání o obsahu pracovněprávního vztahu s Vámi jako uchazečem o zaměstnání a s tím související záležitosti (dále společně jen jako „výběr vhodného kandidáta“);

3.1.2. možnost učinění nabídky zaměstnání Vaší osobě správcem v budoucnu (dále jen „nabídka zaměstnání“).

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je:

4.1.1. v případě zpracování osobních údajů za účelem výběru vhodného kandidáta, doba nezbytná k naplnění účelu zpracování – výběru uchazeče na poptávanou pracovní pozici a uzavření příslušného smluvního vztahu, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy;

4.1.2. v případě zpracování osobních údajů za účelem nabídky zaměstnání, doba 10 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Nebudou další příjemci Vašich osobních údajů.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud nejsou k výše popsanému účelu již potřebné.

6.2. Za podmínek stanovených v nařízení máte dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout.

6.5. V případě zpracování osobních údajů za účelem výběru vhodného kandidáta je poskytnutí Vašich osobních údajů nutným požadavkem pro účast v řízení na obsazení pracovního místa, včetně vyjednávání o uzavření pracovněprávního vztahu mezi správcem jako zaměstnavatelem a Vámi jako zaměstnancem a včetně vyjednávání o obsahu pracovněprávního vztahu. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné sjednat pracovněprávní vztah, jednat o obsahu pracovněprávního vztahu a konečně ani řádně plnit povinnosti vztahující se k pracovněprávnímu vztahu dle obecně závazných právních předpisů.

6.6. V případě zpracování osobních údajů za účelem nabídky zaměstnání:

6.6.1. máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci za tímto účelem. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zejména zasláním zprávy elektronické pošty na adresu správce či telefonicky (čl. 1.2);

6.6.2. není poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který by byl nutný k uzavření smlouvy.